قوانین و شرایط

1. در فرآیند ثبت‌نام و شرکت در دوره، امکان استفاده کلاس توسط دانش‌پذیران دیگر به صورت اشتراکی و انتقال کلاس به شخص غیر وجود ندارد.

2. در دوره‌هایی که امکان صدور مجوز سازمان فنی و حرفه‌ای وجود دارد، دانش پذیر حداکثر می‌تواند در 10 درصد جلسات غیبت داشته‌ باشد.

3. شرط صدور مدرک قابل ترجمه سازمان فنی و حرفه‌ای (برای دوره‌هایی که این امکان وجود دارد) علاوه بر مورد بند 2، قبولی در امتحان کتبی و عملی آن دوره می‌باشد.

4. در صورت برگزار نشدن دوره کل مبلغ ثبت نامی برگشت داده خواهد شد.

5. تا یک هفته قبل از شروع دوره در صورت انصراف از دوره، کل مبلغ ثبت نام قابل برگشت می‌باشد.

6. تا سه روز قبل از شروع دوره، در صورت انصراف 50 درصد مبلغ ثبت نام قابل برگشت می‌باشد.

7. در صورت ثبت نام در دوره و آغاز شدن دوره، مبلغ ثبت نامی برگشت داده نخواهد شد.