برگزار نشده

پیانو

مرکز آموزش‌های آزاد دانشگاه سجاد به عنوان نماینده فرهنگ‌سرای جهاد دانشگاهی اقدام به برگزاری دوره پیانو با ارائه مدرک معتبر…

13
از 765,000 تومان
برگزار نشده

تنبک

مرکز آموزش‌های آزاد دانشگاه سجاد به عنوان نماینده فرهنگ‌سرای جهاد دانشگاهی اقدام به برگزاری دوره تنبک با ارائه مدرک معتبر…

10
از 720,000 تومان
برگزار نشده

دف

مرکز آموزش‌های آزاد دانشگاه سجاد به عنوان نماینده فرهنگ‌سرای جهاد دانشگاهی اقدام به برگزاری دوره دف با ارائه مدرک معتبر…

10
از 720,000 تومان
برگزار شده

سلفژ و تئوری موسیقی

مرکز آموزش‌های آزاد دانشگاه سجاد به عنوان نماینده فرهنگ‌سرای جهاد دانشگاهی اقدام به برگزاری دوره سلفژ با ارائه مدرک معتبر…

11
از 720,000 تومان
برگزار شده

سنتور

مرکز آموزش‌های آزاد دانشگاه سجاد به عنوان نماینده فرهنگ‌سرای جهاد دانشگاهی اقدام به برگزاری دوره سنتور با ارائه مدرک معتبر…

10
از 720,000 تومان
برگزار نشده

سه تار

مرکز آموزش‌های آزاد دانشگاه سجاد به عنوان نماینده فرهنگ‌سرای جهاد دانشگاهی اقدام به برگزاری دوره سه‌تار با ارائه مدرک معتبر…

10
از 720,000 تومان
برگزار شده

گیتار

مرکز آموزش‌های آزاد دانشگاه سجاد به عنوان نماینده فرهنگ‌سرای جهاد دانشگاهی اقدام به برگزاری دوره گیتار با ارائه مدرک معتبر…

4
از 720,000 تومان