دکتر کیومرث احمدی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی سنندج

سابقه تحصیلی:

دکتری تخصصی مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی

آدرس ایمیل

Ahmadi.kumars[at]gmail.com

صفحه اینستاگرام

info@haji-studiare.com

شماره تماس

09374812449

تلگرام

@teachertelegram

آدرس

تهران، خیابان آزادی، خیابان بهبودی، ساختمان 110

اهم سابقه پژوهشی و فعالیت ها

کرسی نظریه پردازی
– صاحب کرسی ترویجی نظریه پردازی با عنوان » محیطهای کاری دوستدار مغز « به تایید شورای عالی انقالب فرهنگی در سال 1400
– صاحب کرسی ترویجی نظریهپردازی با عنوان » کوچینگ، طرح درسی برای دورههای کارشناسی علوم انسانی« به تایید شورای
عالی انقالب فرهنگی در سال 1402

طرح های پژوهشی اجرا شده :
– تدوین طرح مطالعه امکان سنجی( FS (تولید بازوهای رباتیک نیمه اتوماتیک – دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج
– آسیب شناسی مدیریت شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانهای استان کردستان – اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان
– رویکردی آینده پژوهانه به وضعیت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی رانندگان سنندجی براساس روش سناریو نویسی- فرماندهی نیروی
انتظامی استان کردستان
– رویکردی آینده پژوهانه به تقاضای مسکن از طریق تعاونیهای مسکن کارمندی و کارگری شهر سنندج براساس روش سناریونویسی– اداره
کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان کردستان
– ارایه نقشه راه و ره نگاشتی برای ایجاد و برندسازی مشترک در خوشه های مصالح ساختمانی استان کردستان- شرکت شهرکهای صنعتی
استان کردستان
– بهبود وضعیت رضایتمندی کارکنان شرکت الستیک بارز کردستان با استفاده از کوچینگ 

فعالیتهای پایان نامه ها : 
– استاد راهنمای 36 رساله دکتری تخصصی مدیریت دولتی و مدیریت بازرگانی
– استاد مشاور 31 رساله دکتری تخصصی مدیریت دولتی
– استاد راهنمای بالغ بر 195پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی و مدیریت بازرگانی
– استاد مشاور بالغ بر 172پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی و مدیریت بازرگانی
– استاد داور بالغ بر 490 رساله دکتری و پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت

افتخارات علمی پژوهشی:
– پژوهشگر برتر علوم انسانی دانشگاههای آزاد اسالمی استان کردستان در سال 1400
– پژوهشگر برتر علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی در استان کردستان در سال 1393
– پژوهشگر دوم علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج در سال1392
– پژوهشگر سوم علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج در سال1394
– رساله و پایان نامه برتر جشنواره ملی عالمه جعفری در سال 1397

اهم سابقه کاری

سوابق فعالیتهای آموزشی :
– مدیر گروه دوره های دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج
– مدیرگروه دوره کارشناسی مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور سنندج
– تدریس در دوره های دکترای تخصصی مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج
– تدریس در دوره های DBA و MBA دانشگاه صنایع و معادن ایران و سازمان مدیریت صنعتی سنندج ، سازمان مدیریت صنعتی همدان
– تدریس در دوره های آموزش مدیران دفتر آموزش و توسعه آینده نگری سازمان مدیریت و مرکز آموزش مدیریت دولتی سابق
– برگزاری کارگاههای آموزشی برای موسسه مطالعات اجتماعی دانشگاه تهران ،اندیشکده فناوری نرم دانشگاه امام صادق ،انجمن مدیریت دولتی
ایران، انجمن مدیریت رفتار سازمانی ایران، بانک مسکن ، بیمه ایران شعبه استان کردستان ،شرکت گاز استان، شرکت توزیع برق استان کردستان،
بانک ملی ،هالل احمر استان کردستان ،اداره کل فنی حرفه ای استان کردستان، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان و اداره کل ارشاد
اسالمی، سازمان جهادکشاورزی استان، سازمان امور اقتصادی و دارایی استان، جهاد دانشگاهی ایالم ،شرکت نفت، شرکت الستیک بارز….
سوابق اجرایی:
– معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج از اردیبهشت98 تاکنون
– معاونت برنامهریزی و امور اقتصادی دانشبنیان دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج به مدت3 سال
– مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری استان کردستان به مدت 6 سال
– سرپرست مدیریت گروه اقتصادی سازمان امور اقتصادی و دارایی استان کردستان به مدت 5.1سال
– عضو هییت مدیره کانون کشوری شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت به مدت 7 سال
– عضو هییت مدیره شرکت توسعه صنعتی ایران )وتوصا( به مدت6 سال)
– عضو و رییس هییت مدیره اتاق تعاون استان کردستان به مدت 5 سال
– عضو هییت مدیره شرکت سرمایه گذاری استان کردستان به مدت 4 سال
– عضو هییت مدیره شرکت نمایشگاههای بین المللی استان کردستان به مدت 4سال
– عضو هییت مدیره شرکت صنعتی معدنی چادرملو به مدت 3 ماه
– عضو شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی استان کردستان به مدت 2سال
– عضو هسته پژوهش سازمان امور اقتصادی و دارایی استان کردستان و ادارات تابعه به مدت 2 سال
– عضو کمیته مطالعات و پژوهش اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان کردستان به مدت6 سال- عضو اتاق فکر اداره کل فنی حرفه ای استان کردستان به مدت3 سال
– عضو شورای راهبردی مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسالمی سنندج
– عضو کمیته سرمایه گذاری شهرداری سنندج به مدت 3سال
– عضو کمیسیون سرمایه گذاری شورای شهر سنندج به مدت 2سال
– عضو شورای سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری سنندج به مدت2سال
– عضو انجمن آینده نگری ایران و دارای گواهینامه علم و هنر آیندهپژوهی از فدراسیون جهانی آیندهپژوهی(WFSF (
– عضو انجمن نخبگان کوچینگ ایران
– نائب رئیس انجمن مدرسین کوچینگ و ان ال پی
– دارای مدرک مستری و مدرسی کوچ حرفهای از انجمن بینالمللی کوچینگ (ICI(
– دارای هسته کوچینگ، مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد سنندج